Thông tin khuyến mại

  • 0922.35.36.38

    Hỗ trợ 1

  • 0948701366

    Hỗ trợ 2

Thông tin khuyến mại

?? vi?c thanh toán c?ng nh? vi?c giao nh?n hàng thành công gi?a ?ôi bên, Quý khách vui lòng ?i?n ??y ?? thông tin yêu c?u và ch?n ph??ng th?c thanh toán thích h?p nh?t.
N?u Quý khách thanh toán sau 24 ti?ng k? t? khi ??t hàng, www.dienmaysaoviet.vn s? có toàn quy?n thay ??i tr? giá thanh toán theo t? giá ngo?i t? m?i nh?t t?i th?i ?i?m hi?n hành.

Các ph??ng th?c thanh toán nh? sau:
- Chuy?n kho?n qua ngân hàng t?i Vi?t Nam    
- Chuy?n kho?n b?ng ATM t?i Vi?t Nam
- Thanh toán ti?n m?t cho ng??i giao hàng    
- Thanh toán b?ng th? tín d?ng

Thông tin tài kho?n:

Ch? Tài Kho?n: Công ty TNHH ?i?n Máy Sao Vi?t.
S? TK :  0711 000 251 054
T?i:  Ngân hàng TMCP Ngo?i Th??ng - Chi nhánh Thanh Xuân

Mua hàng theo hình th?c cá nhân khách hàng chuy?n kho?n theo 1 trong các tài kho?n sau:

Ch? tài kho?n: Bùi Tu?n Phong G?
S? TK : 1302 205 218 664
T?i: Ngân hàng NN và PTNT Vi?t Nam - chi nhánh Trung Yên Hà N?i


Tin liên quan

Bình luận của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

0922353638

Hỗ trợ 1

0922.35.36.38

Hỗ trợ 2

0948701366

Zalo Facebook